Ny giv i Nesodden Næringsråd

Av Trond Folckersahm

Forrige ukes møte i Nesodden næringsråd hadde utvikling av næringseiendom i kommunen både på kortere og lengre sikt som hovedtema. Det tente de frammøtte.

Engasjementet og kreativiteten var til å ta og føle på da de næringsdrivende samlet seg rundt kommunekartet i grupper for å se hvilke områder som egner seg til utvikling av næring. Både steder der det allerede til en viss grad finnes næring, men også i uberørte områder.

– Vårt ønske er at Nesodden kommune i langt større grad skal bidra til utviklingen av næring på Nesodden. Det er ingen grunn til at næringsdrivende skal være nødt til å flytte ut av kommunen for å kunne videreutvikle driften. Noe vi dessverre har sett flere eksempler på. Det finnes nok av potensielle områder som kan utvikles til næring både på øst- og vestsiden av halvøya, og ikke minst på Fagerstrand, som på sikt vil bli et knutepunkt når den nye fartsåren over Oslofjorden blir etablert. Den blir jo liggende bare et drøyt steinkast fra søndre del av Nesodden, påpekte styrelederen i næringsrådet, Torgeir Koteng fra Hagespesialisten as.

I første omgang vil materialet som ble laget under næringslivsmøtet bli sammenfattet, og presentert for politikerne og kommuneadministrasjonen som en skisse til videre utvikling av næring i kommunen.

– Dette er et av tiltakene vi setter i verk for å bli mer synlige og for å få næringslivet i kommunen høyere opp på prioriteringslisten. I dag føler vi at denne sektoren er nedprioritert og nesten neglisjert. Kommunen har avsatt 0,2 årsverk til å arbeidet ned næringsliv. I andre sammenlignbare kommuner har de både to, tre og fire fulltidsansatte som arbeider med disse spørsmålene, forteller Koteng.

Invitert til møtet var også Linn Reppe fra Nesodden kommune, som arbeider i avdelingen som steller med offentlig innkjøp av varer og tjenester. Hun redegjorde for de arbeidsmetoder og retningslinjer som gjelder for innkjøp til kommunen, som totalt sett omfatter investeringer på 450 millioner kroner årlig med smått og stort. Noen av innkjøpene er av en størrelsesorden der reglene for anbud og innkjøp er strengt regulert, men det finnes også et mer lempelig regelverk for innkjøp under 100.000 kroner.

– For de som vil være med på anbudsrunder, anbefaler jeg de aktuelle å følge med på politiske saker, budsjett og rapportering og dessuten ta kontakt og spørre når det dukker opp noe som er relevant, Doffins varslingstjenester er også et nyttig verktøy. Når det gjelder de mindre innkjøpene er det også viktig å være synlig og kjent i lokalmiljøet, påpekte Reppe.

Gruppearbeidet under Nesodden Næringsråds møte fikk kreativiteten til å blomstre hos de frammøtte. Foto: Trond Folckersahm