Ønsker representanter til brukerutvalg

Av Nesodden kommune

Nesodden kommune ønsker representanter til sitt nye brukerutvalg for helse og omsorg. Et tiltak de har målsetning om å komme i gang med så snart som mulig.

Kommunestyret i Nesodden kommune har vedtatt å opprette et brukerutvalg. Det søkes derfor etter tre til fem representanter/medlemmer fra de som mottar tjenester / eller er pårørende på sykehjemmet eller hjemmetjenesten. Fremtidige omsorgsboliger skal også inngå i utvalget.

I tillegg skal én representant fra eldrerådet og én representant fra rådet for likestilling av funksjonshemmede velges. Nevnte råd velger sin representant selv.

Mandatet fra kommunestyret er:

•Ett felles brukerutvalg etableres for sykehjem og hjemmetjenesten
•Brukerutvalget består av tre-fem representanter. Medlemmene velges blant brukere og pårørende for to år om gangen med personlig vara
•I tillegg velges en representant for eldrerådet og en fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
•Det velges leder og nestleder for brukerutvalget
•Brukerutvalget har dialog med helse og omsorgsutvalget én gang pr. år
•Rådgivende vedtak føres i referat og protokoll
•Utvalget godtgjøres etter reglement for råd og nemder kr. 789,- per møte (2017)
•Anbefalt møtevirksomheten vår og høst. (Brukerundersøkelser vår/budsjett høst)
•Brukerutvalg skal høres i alle prosesser vedrørende strategi, planlegging og utviklingsarbeid som vedrører tjenestestedet og har status som høringsorgan

Det er ønskelig å få brukerutvalget på plass så snart som mulig.

Foto: Istockphoto