Rehabiliteringsteamet er operative

Av Trond Folckersahm

1. september var Nesodden kommunes nye rehabiliteringsteam fulltallig og klare til bistå med hverdagsrehabilitering for mennesker med behov for trening i å mestre dagliglivets utfordringer i hjem og nærmiljø. Slagordet er: «Lengst mulig; i eget liv i eget hjem».

Det har allerede blitt gjennomført et pilotprosjekt som har gitt klare indikasjoner på at dette er et tiltak som gir ønsket resultat.

– Vi hadde en person som ville lære å danse igjen, og å reise på dansketur. Etter noen uker med trening nådde han begge målene og mere til, forteller rehabiliteringsteamets leder Monica Selvén.

Andre tilbakemeldinger som har kommet inn forteller i klare ordelag at tiltaket har en svært positiv effekt på dem som gjennomfører det. «Far har virkelig fått livsmotet tilbake» og «Vi møter en helt ny person når vi kommer på besøk», er bare noen av de positive kommentarene fra pårørende.

Hverdagsrehabilitering

Den forventede eldrebølgen, basert på at etterkrigsgenerasjonen er i ferd med å bli godt voksne og en stadig økende gjennomsnittlig levealder, gir klare indikasjoner på at denne typen kommunale tjenester vil bli stadig mer viktige og nødvendige i årene som kommer.

Derfor har en rekke av landets kommuner innført hverdagsrehabilitering som en del av sine kommunale tjenester for å komme utfordringene i møte.

Hverdagsrehabilitering går i korte trekk ut på å hjelpe mennesker til mestring av dagliglivets aktiviteter i brukernes hjem eller nærmiljø. Det skal også bidra til å øke brukernes selvstendighet og selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at vedkommende fortsatt kan bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt i samfunnet.

En viktig del av hverdagsrehabiliteringen er at brukerne får være med på å sette sine egne mål for rehabiliteringen. Noe som har vist seg å gi bedre resultater enn tradisjonell behandling

Flere tiltak

Det nyetablerte teamet på Nesodden består av fem kvinner med tverrfaglig kompetanse; sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmetrener/hjelpepleier og hjemmetrener/helsefagarbeider med kontoradresse på Nesoddtunet. Disse skal arbeide med ulike tiltak for dem med behov for hverdagsrehabilitering.

Trening i hjemmet utgjør selvsagt en vesentlig del av arbeidsoppgavene, men også med fallforebyggende arbeid i form av gruppetrening for eldre på Ekelund Seniorsenter og på Fagerstrand.

Teamet har også fått etablert en egen treningsleilighet på Nesoddtunet der beboeren kan starte opptreningen i forkant av hjemreisen.

Varigheten av hverdagsrehabiliteringen er satt til fire til seks uker med daglig trening, men behovet vurderes fortløpende.

– Disse fire ukene er en hjelp til å komme i gang, men vi har en langsiktig målsetning med tiltakene, og vil selvsagt bidra til å hjelpe i en overgangsperiode. Vi må arbeide med å tenne livsgnisten og motivasjonen til å komme videre, bygge opp selvfølelsen og hjelpe til slik at brukeren kommer seg ut, klarer å gjennomføre daglige gjøremål og ikke blir sittende ensomme og isolerte. Men alt skjer på brukernes premisser. Det er de selv som setter målene, understreker Selvén.

Bilde: Nesoddens ferske rehabiliteringsteam har mye å ta fatt i når de skal møte et stadig større antall innbyggere med behov for hjelp til å mestre dagliglivet. F.v: Monica Selvén, Wenche Haukland, Kathrine Carlstad og Tone Killingmo. Den tomme t-skjorten tilhører Grete Anmarkrud, som ikke kunne være tilstede da bildet ble tatt. Foto: Trond Folckersahm